สรุปย่อ Docker volume

สรุปเรื่อง docker volume จาก Manage data in containers

  • volume จะไม่ถูกลบออกแม้ว่าจะได้ลบ container ไปแล้ว
  • เมื่อเพิ่ม volume โดยไม่ระบุต้นทาง Docker จะสร้าง directory สุ่มให้ใน /var/lib/docker/volumes/สุ่ม/_data
  • การระบุต้นทาง ทำได้ทั้งแบบระบุ absolute path เช่น /c/Users/jane/Projects/test1/html:/var/www/html
  • หรือกำหนดเป็นชื่อ เช่น test1_html:/var/www/html ตัว Docker จะสร้าง volume เก็บไว้ที่ /var/lib/docker/volumes/test1_html/_data
  • ค่าเริ่มต้นที่ Docker machine กำหนดให้สามารถ mount volume จากเครื่อง host ได้คือ  /Users/…. (OS X) หรือ C:\Users\…. เท่านั้น

ทดสอบ dhcp server ใน docker over vm เจอปัญหา UDP checksum

ปัญหาเกิดจาก driver virtio checksum ซึ่งรันบน host จริง ไม่น่ามีปัญหา(ยังไม่ได้ทดสอบ)
แต่ตอนนี้แก้ปัญหาชั่วคราวด้วย iptables

iptables -t mangle -A PREROUTING -i docker0 -p udp --dport 67 -j CHECKSUM --checksum-fill
iptables -t mangle -A PREROUTING -i docker0 -p udp --dport 68 -j CHECKSUM --checksum-fill

iptables -t mangle -A POSTROUTING -o ethX -p udp --dport 67 -j CHECKSUM --checksum-fill
iptables -t mangle -A POSTROUTING -o ethX -p udp --dport 68 -j CHECKSUM --checksum-fill

 

ย้าย blog มารันบน Docker เจอปัญหา WordPress กับ Reverse SSL Proxy

วันนี้ได้ทำการย้าย Blog jane.in.th มารันบน Docker เรียบร้อย โดยใช้ container ต่างๆ ดังนี้

ปัญหามีอยู่ว่า พอรัน WordPress ผ่าน Reverse SSL Proxy แล้ว เดี๊ยง ก็เลยไปค้นเจอวิธีแก้จาก http://codex.wordpress.org/Administration_Over_SSL

โดยแก้ wp-config.php เพิ่มดังนี้

/* สองบรรทัดนี้ เป็น option ไม่ใส่ก็ได้ */
define('FORCE_SSL_LOGIN', true);
define('FORCE_SSL_ADMIN', true);

/* แก้ปัญหา Reverse SSL Proxy */
if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https')
       $_SERVER['HTTPS']='on';