สรุปย่อ Docker volume

สรุปเรื่อง docker volume จาก Manage data in containers

  • volume จะไม่ถูกลบออกแม้ว่าจะได้ลบ container ไปแล้ว
  • เมื่อเพิ่ม volume โดยไม่ระบุต้นทาง Docker จะสร้าง directory สุ่มให้ใน /var/lib/docker/volumes/สุ่ม/_data
  • การระบุต้นทาง ทำได้ทั้งแบบระบุ absolute path เช่น /c/Users/jane/Projects/test1/html:/var/www/html
  • หรือกำหนดเป็นชื่อ เช่น test1_html:/var/www/html ตัว Docker จะสร้าง volume เก็บไว้ที่ /var/lib/docker/volumes/test1_html/_data
  • ค่าเริ่มต้นที่ Docker machine กำหนดให้สามารถ mount volume จากเครื่อง host ได้คือ  /Users/…. (OS X) หรือ C:\Users\…. เท่านั้น
0 Shares