สรุปย่อ Docker volume

สรุปเรื่อง docker volume จาก Manage data in containers

 • volume จะไม่ถูกลบออกแม้ว่าจะได้ลบ container ไปแล้ว
 • เมื่อเพิ่ม volume โดยไม่ระบุต้นทาง Docker จะสร้าง directory สุ่มให้ใน /var/lib/docker/volumes/สุ่ม/_data
 • การระบุต้นทาง ทำได้ทั้งแบบระบุ absolute path เช่น /c/Users/jane/Projects/test1/html:/var/www/html
 • หรือกำหนดเป็นชื่อ เช่น test1_html:/var/www/html ตัว Docker จะสร้าง volume เก็บไว้ที่ /var/lib/docker/volumes/test1_html/_data
 • ค่าเริ่มต้นที่ Docker machine กำหนดให้สามารถ mount volume จากเครื่อง host ได้คือ  /Users/…. (OS X) หรือ C:\Users\…. เท่านั้น

ทดสอบ dhcp server ใน docker over vm เจอปัญหา UDP checksum

ปัญหาเกิดจาก driver virtio checksum ซึ่งรันบน host จริง ไม่น่ามีปัญหา(ยังไม่ได้ทดสอบ)
แต่ตอนนี้แก้ปัญหาชั่วคราวด้วย iptables

iptables -t mangle -A PREROUTING -i docker0 -p udp --dport 67 -j CHECKSUM --checksum-fill
iptables -t mangle -A PREROUTING -i docker0 -p udp --dport 68 -j CHECKSUM --checksum-fill

iptables -t mangle -A POSTROUTING -o ethX -p udp --dport 67 -j CHECKSUM --checksum-fill
iptables -t mangle -A POSTROUTING -o ethX -p udp --dport 68 -j CHECKSUM --checksum-fill

 

ย้าย blog มารันบน Docker เจอปัญหา WordPress กับ Reverse SSL Proxy

วันนี้ได้ทำการย้าย Blog jane.in.th มารันบน Docker เรียบร้อย โดยใช้ container ต่างๆ ดังนี้

ปัญหามีอยู่ว่า พอรัน WordPress ผ่าน Reverse SSL Proxy แล้ว เดี๊ยง ก็เลยไปค้นเจอวิธีแก้จาก http://codex.wordpress.org/Administration_Over_SSL

โดยแก้ wp-config.php เพิ่มดังนี้

/* สองบรรทัดนี้ เป็น option ไม่ใส่ก็ได้ */
define('FORCE_SSL_LOGIN', true);
define('FORCE_SSL_ADMIN', true);

/* แก้ปัญหา Reverse SSL Proxy */
if ($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_PROTO'] == 'https')
    $_SERVER['HTTPS']='on';

 

Classic ASP สร้าง Pre-signed GET Object

เนื่องจากว่าที่ทำงาน มี Classic ASP application มีการดึงรูป นศ. จาก FTP(localhost) มาแสดงหน้า profile ของ นศ.
ความต้องการใหม่คือย้ายรูปจาก local filesystem/FTP(localhost) ไปไว้ใน Object storage

ก็เลยไปค้นในเน็ต ว่ามีใครบ้างที่ทำไว้แล้ว ก็เจอข้อมูลตามนี้

http://stackoverflow.com/questions/14126243/hash-hmac-in-using-pure-classic-asp

https://precompiled.wordpress.com/2007/11/26/hmac-sha1-encryptie-onder-classic-asp/

https://forums.aws.amazon.com/message.jspa?messageID=147377

เลยได้ลอง coding ทดสอบ จึงได้ code ที่ทำงานได้ตามต้องการ ตามนี้

<%@ Language=VBScript %>
<%

Dim awskey, awsscret, requestSign, objKey, bucket, host, proto
Dim expire, sig, result, url1, url2
Dim sha1

awskey = "access key"
awsscret = "secret"

expire = 1457400000 'unix timestamp to expire
bucket = "bucket name"
objKey = "object key"
host = "s3.example.com"
proto = "https"

requestSign = "GET" & vbLf & vbLf & vbLf & expire & vbLf & "/" & bucket & "/" & objKey

set sha1 = GetObject("script:" & Server.MapPath("sha1.wsc"))
sha1.hexcase = 0

result = sha1.b64_hmac_sha1(awsscret, requestSign)
sig = Server.URLEncode(result & "=")
url1 = proto & "://" & host & "/" & bucket & "/" & objKey & "?AWSAccessKeyId=" & awskey & "&Signature=" & sig & "&Expires=" & expire
url2 = proto & "://" & bucket & "." & host & "/" & objKey & "?AWSAccessKeyId=" & awskey & "&Signature=" & sig & "&Expires=" & expire

%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
  <title>S3</title>
</head>
<body>
      Request Signature : <%= requestSign %> <br/>
      HMAC-SHA1 result: <%= result %> <br/>
      Signature result: <%= sig %> <br/>
      URL Path style: <a href="<%= url1 %>" target="_blank"><%= url1 %></a> <br/>
      URL Virtual style: <a href="<%= url2 %>" target="_blank"><%= url2 %></a> <br/>
</body>
</html>


<%
'Free resource
Set sha1 = Nothing
%>

 

sha1.wsc ค้นใน Google ได้มาจาก  http://uwblog.googlecode.com/svn/trunk/includes/sha1.wsc

และสำรองไว้แล้วใน Github เผื่ออนาคตมันหายไป

Ceph Object Gateway & S3 API

ลองเล่น Ceph S3 โดยใช้ AWS PHP SDK v2 http://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v2/guide/installation.html

ไม่มีอะไร มาแชร์ข้อสังเกตุที่เจอดังนี้

<?php
require 'vendor/autoload.php';


use Aws\S3\S3Client;

/*
* ต้องทำ wildcard ชี้ *.s3.example.com ไปยัง Ceph RadosGW node
* เพราะว่า bucket student.image จะชี้ไปที่ student.image.s3.example.com
*/
$s3 = S3Client::factory([
    'key' => 'photo.student key',
    'secret' => 'photo.student secret',
    'endpoint' => 'http://s3.example.com' 
    ]);

/* สร้าง bucket student.image */
$s3->createBucket(['Bucket' => 'student.image']);


/* 
* ทดสอบตั้งค่า ACL ให้ Bucket โดยที่การ putBucketAcl() จะเป็นการทับ ACL เดิมทั้งหมด
* ดังนั้น จึงต้องใส่ค่า Owner และ Grant Owner ด้วย
*/
$result = $s3->putBucketAcl([
  'Owner' => [
    'DisplayName' => 'Students Photo Bucket',
    'ID' => 'photo.student',
  ],
  'Grants' => [
    [
      'Grantee' => [
       'Type' => 'CanonicalUser',
       'ID' => 'photo.student',
      ],
      'Permission' => 'FULL_CONTROL',
    ],
    /* grant read uid=photo.student.ro ให้ อ่านรายชื่อ object ใน bucket student.image ได้ */
    [
      'Grantee' => [
       'Type' => 'CanonicalUser',
       'ID' => 'photo.student.ro',
      ],
      'Permission' => 'READ',
    ],
  ],
  'Bucket' => 'student.image',
]);

/* dump ACL bucket student.image */
var_dump($s3->getBucketAcl([
  'Bucket' => 'student.image',
]));/* ทำการ upload test.jpg พร้อมกำหนด ACL */
$s3->putObject([
 'Bucket' => 'student.image',
 'Key'  => 'test',
 'Body'  => fopen("test.jpg", 'r'),
 'GrantRead' => 'id=photo.student.ro',
 'GrantFullControl' => 'id=photo.student',
]);


/* ทดสอบด้วย Read only account */
$s3ro = S3Client::factory([
 'key' => 'photo.student.ro key',
 'secret' => 'photo.student.ro secret',
 'endpoint' => 'http://s3.example.com' 
]);


/* ทำการสร้าง url สำหรับเรียกดู test.jpg โดย url จะมีอายุ 1 นาที */
$command = $s3ro->getCommand('GetObject', [
 'Bucket' => 'student.image',
 'Key' => 'test',
]);
$signedUrl = $command->createPresignedUrl('+1 minutes');
echo "{$signedUrl}\n";